Asiatic Region

 

 

Shanghai PURPLAN Mechanical Engineering Co. Ltd.

Nr. 120, HuaShen Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Pu Dong District
200131 Shanghai
P.R. China
Phone +86 21 50137780
Fax +86 21 50137783
E-Mail
www.purplan.com.cn